Volkshuisvestelijk verslag per gemeente

Gemeente Leeuwarden

Elkien heeft in de gemeente Leeuwarden 9.404 woningen en 162 overige verhuureenheden. Met de gemeente Leeuwarden en de huurdersvereniging Nieuw Elan zijn prestatieafspraken gemaakt over 2018.

Betaalbaarheid

Huurbeleid

Elkien hanteert een huurbeleid dat uitgaat van marktconforme huren op basis van taxaties van haar woningen. Aanpassing naar de streefhuur vindt plaats bij mutatie. De jaarlijkse huurverhoging voor de doelgroep van beleid was inflatievolgend (1 %) overeenkomstig de afspraken met Nieuw Elan. Voor huishoudens met een inkomen

> € 40.349 is een huurverhoging van 4,3% gerekend.

 

Het bezit van Elkien in Leeuwarden was in 2018 in de volgende huurprijsklassen verdeeld:

Passend toewijzen

Elkien wijst passend toe, conform de Woningwet. 91% van de toewijzingen in de gemeente Leeuwarden is gedaan aan huishoudens met een inkomen < € 36.165 (wettelijke norm: 80%). Tevens is aan 99% van de huishoudens met recht op huurtoeslag  een woning toegewezen met een huur passend bij het inkomen (norm: 95%).

Woninglasten

Elkien werkt aan een energieneutrale portefeuille. De beoogde ingrepen leiden tot een forse verbetering van de energieprestatie en het comfort van de woning. Bij woningverbetering blijven de woonlasten voor zittende huurders gelijk of worden lager dan voor de verbetering. Huren van woningen die energieneutraal zijn, blijven beneden de aftoppingsgrens. Wel wordt de huurders een duurzaamheidsvergoeding gevraagd. Onderstaande mutaties in het bezit hebben in de gemeente Leeuwarden plaatsgevonden.

Aantallen nieuwbouw en woningverbetering Leeuwarden

Aantallen nieuwbouw en woningverbetering Leeuwarden
  Nieuwbouw 2018 Renovatie 2018
Aantal 68 507
Energielabel A++ A++
netto huur 609 483
Energieprestatievergoeding 74 45

Voorkomen huurachterstanden

We werken in Leeuwarden samen in het convenant “Iedereen Financieel Fit”. We zien kansen huurders nog eerder een helpende hand te bieden door schuldpreventie en vroege interventie bij betalingsachterstanden. Nadat wij eerder delen van het incassoproces hadden uitbesteed, hebben wij vanaf 1 januari 2018 alle klantcontacten en werkzaamheden in dit traject weer in eigen hand genomen. Huurders hebben één vast contactpersoon waar zij terecht kunnen voor vragen en oplossingen met betrekking tot financiële problematiek. We zijn daardoor beter in staat om vroege interventie te plegen bij schuldenproblematiek en kunnen in een vroegtijdig stadium huurders in contact brengen met relevante hulpverlening. Het convenant “iedereen financieel fit” wordt aangepast en zoveel mogelijk in lijn gebracht met het model dat door Aedes en de VNG is gemaakt. 

De huurachterstand van zittende huurders in Leeuwarden bedraagt per 31 december 2018 afgerond € 649.000 (inclusief vertrokken huurder € 1.171.000). Dit bedrag is ten opzichte van 2017 (respectievelijk € 837.00 en € 1.495.000) fors gedaald.

Beschikbaarheid

Toevoegingen en onttrekkingen aan het bezit in Leeuwarden.

In 2018 heeft Elkien 68 nieuwbouwwoningen toegevoegd aan de woningvoorraad in de gemeente Leeuwarden. Dit betreft onder andere nieuwbouw aan de Balistraten en Oldegalileën in Leeuwarden en Nijdjipstrjitte in Grou. In totaal zijn er in 2018 door Elkien 60 woningen gesloopt, waarvan 57 woningen in de categorie goedkoop en 3 woningen in de categorie betaalbaar laag. In 2018 zijn er in de gemeente Leeuwarden 102 huurwoningen verkocht waarvan 84 woningen met een huurprijs lager dan € 710.

Woningkwaliteit

Elkien werkt aan een kwalitatief goede en duurzame portefeuille. De ingrepen per woning zijn afhankelijk van de huidige staat en aard van de woning. Naast investeringen in het verduurzamen van woningen worden uitgaven gedaan in planmatig onderhoud, asbestverwijdering en onderhoud aan keukens, douches en toiletten. Dit wordt per complex en per woning bepaald.

In 2018 heeft Elkien in de gemeente Leeuwarden 527 woningen verbeterd. Onder anderen het energieneutraal maken van de Vlet in Grou en de Bird 4 en 7 hoog, De Jokse en Hooidollen In leeuwarden, het NoM maken  van de Wielepôle en Jan Lievensstraat. Daarnaast vindt ook planmatig onderhoud plaats aan met name woningen waar woningverbetering (nog) niet aan de orde is. 

Omgevingskwaliteit

Leefbaarheidsprojecten worden uitgevoerd binnen de kaders van De Buurt Versterkt en de Woningwet 2015.

Uitgaven Leefbaarheid Leeuwarden

bedragen x €1000

Uitgaven Leefbaarheid Leeuwarden
Gemeente Directe uitgaven Toegerekende organisatiekosten Totaal
(bedragen x € 1.000)      
Leeuwarden 340 681 1 021

Elkien werkt intensief samen met sociale wijk- en dorpenteams, gemeente en politie. Voor Heechterp/Schieringen heeft Elkien een buurtconciërge in dienst genomen. Elkien werkt daarnaast samen met het bewonersbedrijf Heechterp-Schieringen. Het bewonersbedrijf heeft in 2018 het schoonmaakonderhoud verzorgd in de algemene ruimten van 110 appartementen in de Boksdoornstraat en de Vuurdoornstraat.

Welzijn, zorg en bijzondere doelgroepen

Elkien faciliteert zoveel mogelijk de huisvesting van bijzondere doelgroepen in het kader van scheiden van wonen en zorg. Een goede begeleiding door zorgpartijen is hierbij essentieel.  We merken dat het nodig is door de ontwikkelingen in sociaal domein en zorg om in de evaluatie van ons portefeuilleplan te kijken naar de huisvesting van bijzondere doelgroepen. Wij krijgen vragen over het huisvesten van diverse groepen die (nog) niet zelfstandig willen of kunnen wonen.

Elkien merkt dat er meer personen met verward gedrag in de wijken komen wonen. Dat kan leiden tot overlast en soms tot gevaarlijke situaties. Meer regie vanuit de gemeente is gewenst. Hierover zijn prestatieafspraken gemaakt voor 2018. Elkien heeft 13 woningen beschikbaar gesteld voor het huisvesten van statushouders.

Kengetallen Leeuwarden

Kengetallen Leeuwarden
Verhuur en toewijzing gemeente Leeuwarden 2018
Aantal mutaties 1 191
Mutatiegraad 12,30%
Gemiddelde zoekduur actief woningzoekenden (dagen) 320
Gemiddelde reactiegraad 40,8
Gemiddelde acceptatiegraad 4,7
Woningen naar statushouders 13
Totaal Toewijzingen DAEB < € 710,68 1 144
Totaal toewijzingen < € 36.798 1 179
Totaal toewijzingen > € 36.798 12
Totaal aantal ontruimingen 23
Ontruimingen vanwege huurachterstand 21
Ontruimingen vanwege hennepkwekerij/overlast 2

Mutaties in bezit

Gemeente Leeuwarden

Mutaties in bezit
Leeuwarden              
  12/31/2017 Aankoop Sloop Verkoop Bouw Overig 12/31/2018
Goedkoop 2 849 ‑57 ‑3 68 ‑279 2 578
Betaalbaar 5 997 ‑3 ‑66 373 6 301
Duur tot en met hoogste grens 412 ‑15 30 427
Duur boven hoogste grens 244 ‑18 34 260
Totaal 9 502 ‑60 ‑102 68 158 9 566

Bewonerscommissies

Bewonerscommissies
Bewonerscommissie Wijk/buurt/complex Gemeente
BC Componistenbuurt Westenkwartier Leeuwraden
BC Jan van Scorelstraat Huizen West Leeuwarden
BC Birdplein Bilgaard Leeuwarden
BOC Aldlan Weideflora e.o. (hoogbouw) Leeuwarden
HWG Winiaherne Smidsbuurt Leeuwarden
HV Hollanderwijk Hollanderdijk e.o. Leeuwarden
HWG Huizum-west Bakker Korffstraat e.o. Leeuwarden
BC De Nieuwe Driehoek Cambuursterpad e.o. Leeuwarden
BC Dulfplein Dulf 12-hoog Leeuwarden
HWG De Ee Van der Weijstraat e.o. Leeuwarden
HWG Wielenpolle Grote Wielenstraat e.o. Leeuwarden
HWG Schepenbuurt Aakstraat e.o. Leeuwarden
BC Hagedoornplein Hagedoornplein e.o. Leeuwarden
ABC Acaciastraat e.o. Leeuwarden
BC  Eikenflats Eikenstraat (3 flats) Leeuwarden
HV Canadezenlaan Canadezenlaan/Dragoonsplein Leeuwarden
BC Eigen Brood Bovenal Hoeksterplein e.o. Leeuwarden
MFC De Jokse Jokse onevennummers boven MFC Leeuwarden
BC De Jokse Jokse 4- en 12-hoog Leeuwarden
BC De Dulf 4 De Dulf 4-hoog Leeuwarden
BC De Hofwijck Bieruma Oostingweg e.o. Leeuwarden
BC Indische Buurt Balistraat e.o. Leeuwarden
BC St Anthony Gasthuis Grote Kerkstraat Leeuwarden
Woongroep Willemskade Willemskade 40 Leeuwarden
BC Westerpark Marssumerstraat e.o. Leeuwarden
BC Tramstraat Tramstraat e.o. Leeuwarden
BC Surinamestraat West Indische Buurt Leeuwarden
BC Verlengde Schrans Verlengde schrans Leeuwarden
BC Eeltsje Folkertsmawei Westeinde Leeuwarden
BC De Bird 4 hoog De Bird Leeuwarden
BC Eeburg Taco van de Veenplein Leeuwarden
BC Joksedam Joksedam Leeuwarden
BC Nieuwstraatje Nieuwstraatje e.o. Leeuwarden
BC Zwarte Schaap Schapestraat Leeuwarden
BC Auke Stellingwerfstraat Auke Stellingwerf Oud Leeuwarden
BC Jan Lievenstraat e.o. Jan Lievenstraat Leeuwarden
BC Dulf 7 hoog De Dulf Leeuwarden
BC Bird 7 hoog De Bird Leeuwarden
Voogdenoverleg Tweebaksmarkt Tweebaksmarkt Leeuwarden
BC Carel van Roordastate Grou Leeuwarden

Gemeente Súdwest-Fryslân

Elkien heeft in de gemeente Súdwest-Fryslân 6.448 woningen en 24 overige verhuureenheden. Elkien heeft voor 2018 geen prestatieafspraken gemaakt met de gemeente Súdwest-Fryslân. Eind 2017 en begin 2018 is er door de gemeente, de gezamenlijke huurdersorganisaties en de gezamenlijke corporaties, waaronder Elkien, vooral inzet gepleegd om het maken van een gezamenlijke Raamovereenkomst Sociaal huren voor de gemeente Súdwest-Fryslân.

Elkien heeft in 2017 wel een bieding uitgebracht aan de Gemeente Súdwest-Fryslân. Met de gemeente is afgesproken om activiteiten in 2018 plaats te laten vinden overeenkomstig de bieding. Daarnaast zijn er aanvullende afspraken gemaakt over de huisvesting van statushouders en samenwerking bij de voorbereiding van projecten.

In 2018 is samen met de andere corporaties, de gemeente en de huurdersorganisaties op zeer constructieve wijze gewerkt aan het formuleren van prestatieafspraken voor 2019.

Betaalbaarheid

Huurbeleid

Elkien hanteert een huurbeleid dat uitgaat van marktconforme huren op basis van taxaties van haar woningen. Aanpassing naar de streefhuren vindt plaats bij mutatie. De jaarlijkse huurverhoging voor de doelgroep van beleid was inflatievolgend (1%) overeenkomstig de afspraken met Nieuw Elan. Voor huishoudens met een inkomen > € 40.349 is een huurverhoging van 4,3% gerekend.

 

Het bezit van Elkien in Súdwest-Fryslân was in 2018 in de volgende huurprijsklassen verdeeld:

Passend toewijzen

Elkien wijst passend toe, conform de Woningwet. 94% van de toewijzingen in de gemeente Súdwest-Fryslân is gedaan aan huishoudens met een inkomen < € 36.798 (wettelijke norm: 80%). Tevens is aan 99% van de huishoudens met recht op huurtoeslag een woning toegewezen met een huur passend bij het inkomen (norm: 95%).

Woninglasten

Elkien werkt aan een energieneutrale portefeuille. De beoogde ingrepen leiden tot een forse verbetering van de energieprestatie en het comfort van de woning. Bij woningverbetering blijven de woonlasten voor zittende huurders gelijk of worden lager dan voor de verbetering. Huren van woningen die energieneutraal zijn, blijven beneden de aftoppingsgrens. Wel wordt de huurders een duurzaamheidsvergoeding gevraagd. Onderstaande mutaties in het bezit hebben in de gemeente Súdwest-Fryslân plaatsgevonden.

Aantallen nieuwbouw en woningverbetering Súdwest Fryslân

Aantallen nieuwbouw en woningverbetering Súdwest Fryslân
  Nieuwbouw 2018 Renovatie 2018
Aantal 319
Energielabel A+
netto huur 448
Energieprestatievergoeding 45

Voorkomen huurachterstanden

In de gemeente Súdwest-Fryslân wordt samengewerkt met het sociaal team om huurachterstanden te voorkomen. Nadat wij eerder delen van het incassoproces hadden uitbesteed, hebben wij vanaf 1 januari 2018 alle klantcontacten en werkzaamheden in dit traject weer in eigen hand genomen. Huurders hebben één vast contactpersoon waar zij terecht kunnen voor vragen en oplossingen met betrekking tot financiële problematiek. We zijn daardoor beter in staat om vroege interventie te plegen bij schuldenproblematiek en kunnen in een vroegtijdig stadium huurders in contact brengen met relevante hulpverlening.

Per 31 december 2018 bedroegen de huurachterstanden bij zittende huurders € 307.000 (€ 559.000 inclusief vertrokken huurders). Deze bedragen is ten opzichte van 2017 (respectievelijk € 353.00 en € 605.000) fors gedaald.

Beschikbaarheid

91% van het bezit van Elkien valt in de categorie tot betaalbaar laag. Dit betekent dat deze woningen een maximale huurprijs hebben van € 635,05.

Samen met Patyna doet Elkien in diverse kernen onderzoek naar de mogelijkheden om woningen aan te bieden aan de doelgroep van de corporaties. Dit wordt vertaald in sociale bestemmingplannen.

Woningkwaliteit

Elkien werkt aan een kwalitatief goede en duurzame portefeuille. De ingrepen per woning zijn afhankelijk van de huidige staat en aard van de woning. Naast investeringen in het verduurzamen van woningen worden uitgaven gedaan in planmatig onderhoud, asbestverwijdering en onderhoud aan keukens, douches en toiletten. Dit wordt per complex en per woning bepaald.

In 2018  zijn 319 woningen verbeterd en is planmatig onderhoud uitgevoerd. Dit betreft onder andere het energieneutraal maken van de Tjaardastraat en Doumastraat te Sneek en het NoM maken van 10 woningen in Witmarsum. In Bolsward, Heeg, Makkum, IJlst Oppenhuizen en Woudsend en zijn woningen verbeterd tot een groen label.  Daarnaast zijn 103 woningen verkocht. Naast investeringen in het energieneutraal maken van de woningen (isolatie en installaties) worden uitgaven gedaan in planmatig onderhoud, asbestverwijdering en onderhoud aan keukens, douches en toilet. Dit wordt per complex en per woning bepaald.

Omgevingskwaliteit

Leefbaarheidsprojecten worden uitgevoerd binnen de kaders van De Buurt Versterkt en de Woningwet 2015. Elkien werkt intensief samen met sociale wijk- en dorpenteams, gemeente en politie.

Uitgaven Leefbaarheid Súdwest-Fryslân

Uitgaven Leefbaarheid Súdwest-Fryslân
Gemeente Directe uitgaven Toegerekende organisatiekosten Totaal
(bedragen x € 1.000)      
Súdwest-Fryslân 194 322 516

Welzijn, zorg en bijzondere doelgroepen

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente heeft in 2018 besloten dat statushouders een urgente doelgroep zijn. Er is gestart om samen met andere partijen een plan van aanpak voor de huisvesting en begeleiding van statushouders te maken. Hierin wordt ook vooruitgelopen op het feit dat met ingang van 2020 gemeenten weer verantwoordelijk zijn voor de inburgering van nieuwkomers.  Overeenkomstig de gemaakte afspraken heeft Elkien in 2018 6 woningen voor de huisvesting van statushouders beschikbaar gesteld én verhuurd.

Kengetallen Súdwest-Fryslân

Kengetallen Súdwest-Fryslân
Verhuur en toewijzing gemeente Súdwest-Fryslân 2018
Aantal mutaties 549
Mutatiegraad 9,10%
Gemiddelde zoekduur actief woningzoekenden (dagen) 340*
Gemiddelde reactiegraad 28,2
Gemiddelde acceptatiegraad 2,6
Woningen naar statushouders 6
Totaal Toewijzingen DAEB < € 710,68 525
Totaal toewijzingen < € 36.798 546
Totaal toewijzingen > € 36.798 3
Totaal aantal ontruimingen 3
Ontruimingen vanwege huurachterstand 3
Ontruimingen vanwege hennepkwekerij/overlast 0

Mutaties in bezit

Mutaties in bezit
Sudwest Fryslan              
  12/31/2017 Aankoop Sloop Verkoop Bouw Overig 12/31/2018
Goedkoop 1 762 ‑17 ‑90 1 655
Betaalbaar 3 948 ‑76 397 4 269
Duur tot en met hoogste grens 349 ‑6 25 368
Duur boven hoogste grens 140 ‑4 44 180
Totaal 6 199 ‑103 376 6 472

Bewonerscommissies

Bewonerscommissies
Bewonerscommissie Wijk/buurt/complex Gemeente
BC Pampuskade Pamuskade Sneek Súdwest- Fryslân
BC Nij Ylostins Ylostinslaan IJlst Súdwest- Fryslân
BC Talmastate Spinnekop Heeg Súdwest- Fryslân
BC Bosplein Bosplein e.o. Sneek Súdwest- Fryslân
BC Ny Nazareth Sytsingawiersterleane Sneek Súdwest- Fryslân
De Wettertoer Scherhemstraat Sneek Súdwest- Fryslân
BC Frittemastate Frittemastate Sneek Súdwest- Fryslân
BC Noorderhoek Noorderhoek Sneek Súdwest- Fryslân
BC Worp Tjaarda Worp Tjaarda Sneek Súdwest- Fryslân
BC Martinushof Nieuwmarkt e.o. Bolsward Súdwest- Fryslân

Gemeente Opsterland

Elkien heeft in de gemeente Opsterland 2214 woningen. Met de gemeente Opsterland en de huurdersvereniging De Bewonersraad zijn prestatieafspraken gemaakt over 2018.

Betaalbaarheid

Elkien hanteert een huurbeleid dat uitgaat van marktconforme huren op basis van taxaties van haar woningen. Aanpassing naar de streefhuren vindt plaats bij mutatie. De jaarlijkse huurverhoging voor de doelgroep van beleid was inflatievolgend (1%) overeenkomstig de afspraken met Nieuw Elan. Voor huishoudens met een inkomen > € 40.349 is een huurverhoging van 4,3% gerekend.

 

Het bezit van Elkien in Opsterland was in 2018 in de volgende huurprijsklassen verdeeld:

Passend toewijzen

Elkien wijst passend toe, conform de Woningwet. 93% van de toewijzingen in de gemeente Opsterland is gedaan aan huishoudens met een inkomen < € 36.165 (wettelijke norm: 80%). Tevens is aan 98% van de huishoudens met recht op huurtoeslag  een woning toegewezen met een huur passend bij het inkomen (norm: 95%).

Woninglasten

Elkien werkt aan een energieneutrale portefeuille in 2030. De beoogde ingrepen leiden tot een forse verbetering van de energieprestatie en het comfort van de woning. Bij woningverbetering blijven de woonlasten voor zittende huurders gelijk of worden lager dan voor de verbetering. Huren van woningen die energieneutraal zijn, blijven beneden de aftoppingsgrens. Wel wordt de huurders een duurzaamheidsvergoeding gevraagd. Onderstaande mutaties in het bezit hebben in de gemeente Opsterland plaatsgevonden.

Aantallen nieuwbouw en woningverbetering Opsterland

Aantallen nieuwbouw en woningverbetering Opsterland
  Nieuwbouw 2018 Renovatie 2018
Aantal 26 126
Energielabel A++ A++
netto huur 581 490
Energieprestatievergoeding 74 45

Voorkomen huurachterstanden

In de gemeente Opsterland werken we samen met de sociale teams en gebiedsteams. Nadat wij eerder delen van het incassoproces hadden uitbesteed, hebben wij vanaf 1 januari 2018 alle klantcontacten en werkzaamheden in dit traject weer in eigen hand genomen. Huurders hebben één vast contactpersoon waar zij terecht kunnen voor vragen en oplossingen met betrekking tot financiële problematiek. We zijn daardoor beter in staat om vroege interventie te plegen bij schuldenproblematiek en kunnen in een vroegtijdig stadium huurders in contact brengen met relevante hulpverlening.

De huurachterstand van zittende huurders in Opsterland bedraagt per 31 december 2018 €  64.000 (inclusief vertrokken huurder € 131.000. Deze bedragen is ten opzichte van 2017 (respectievelijk € 102.000 en € 202.000) fors gedaald.

Beschikbaarheid

Er hebben zich geen bijzondere ontwikkelingen voor gedaan in de zoekduur en de vraagdruk. De vraagdruk is in Opsterland lager dan in andere gemeenten.

Toevoegingen en onttrekkingen aan het bezit in Opsterland

In 2018 zijn er 40 woningen verkocht en 26 woningen gesloopt. Daarvoor in de plaats zijn 26 woningen nieuw gebouwd.

Woningkwaliteit

Elkien werkt aan een kwalitatief goede en duurzame portefeuille. De ingrepen per woning zijn afhankelijk van de huidige staat en aard van de woning. Naast investeringen in het verduurzamen van woningen worden uitgaven gedaan in planmatig onderhoud, asbestverwijdering en onderhoud aan keukens, douches en toiletten. Dit wordt per complex en per woning bepaald. Elkien heeft 126 woningen verbeterd in de gemeente Opsterland en 26 nieuwbouw NoM woningen gebouwd. Alle verbeteringen en nieuwbouw betreffen woningen in Gorredijk.

Omgevingskwaliteit

Leefbaarheidsprojecten worden uitgevoerd binnen de kaders van De Buurt Versterkt en de Woningwet 2015. Bij iedere activiteit in het kader van leefbaarheid wordt gekeken welk positief effect deze heeft op de leefbaarheid in een wijk, buurt of dorp. De samenwerking met de sociale teams en gebiedsteams is goed. In Opsterland is specifieke aandacht voor straten met gemengd (huur/koop) bezit. Hier houden gemeente en Elkien toezicht op het gebruik van woningen en tuinen en zorgen voor tijdige handhaving bij signalen over oneigenlijk gebruik. Als er onjuist gebruik van woningen of slecht onderhoud van tuinen wordt gesignaleerd, dan gaat Elkien in gesprek met de huurders.

Uitgaven Leefbaarheid Opsterland

Uitgaven Leefbaarheid Opsterland
Gemeente Directe uitgaven Toegerekende organisatiekosten Totaal
(bedragen x € 1.000)      
Opsterland 77 105 182

Welzijn, zorg en bijzondere doelgroepen

Met de gemeente Opsterland heeft Elkien een convenant Sociaal Team. Het convenant is geëvalueerd. Dit wordt in 2018 herzien zodat het op de huidige wet- en regelgeving en de maatschappelijke ontwikkelingen is aangepast. De samenwerking is goed maar er is meer regie vanuit de gemeente gewenst, met name als het gaat om personen met verward gedrag. Waarbij we ook een geleidelijke toename in Opsterland zien.

Elkien heeft voldoende geschikte woningen voor senioren in Opsterland. De vraagdruk van senioren op deze woningen wordt jaarlijks in beeld gebracht in onze monitor. Elkien heeft 5  woningen beschikbaar gesteld voor het huisvesten van statushouders in de gemeente Opsterland. Daarnaast faciliteert Elkien de huisvesting van bijzondere doelgroepen in het kader van scheiden wonen en zorg.

Kengetallen Opsterland

Kengetallen Opsterland
Verhuur en toewijzing gemeente Opsterland 2018
Aantal mutaties 213
Mutatiegraad 9,80%
Gemiddelde zoekduur actief woningzoekenden (dagen) 256
Gemiddelde reactiegraad 14
Gemiddelde acceptatiegraad 2,7
Woningen naar statushouders 5
Totaal Toewijzingen DAEB < € 710,68 203
Totaal toewijzingen < € 36.798 207
Totaal toewijzingen > € 36.798 6
Totaal aantal ontruimingen 0
Ontruimingen vanwege huurachterstand 0
Ontruimingen vanwege hennepkwekerij/overlast 0

Mutaties in bezit

Mutaties in bezit
Opsterland              
  12/31/2017 Aankoop Sloop Verkoop Bouw Overig 12/31/2018
Goedkoop 438 ‑25 ‑1 26 ‑77 361
Betaalbaar 1 651 ‑1 ‑29 37 1 658
Duur tot en met hoogste grens 107 ‑6 36 137
Duur boven hoogste grens 58 ‑4 4 58
Totaal 2 254 ‑26 ‑40 26 2 214

Bewonerscommissies

Bewonerscommissies
Bewonerscommissie Wijk/buurt/complex Gemeente
Castanumstate De Buorren Lippenhuizen Opsterland
Waldhus Te Neijenhuiswei Wijnjewoude Opsterland
De Hoop Gorredijk Opsterland
Boekehiem Fundatielaan Beetsterzwaag Opsterland
De Wilgenhof Van Lyndenpark Beetsterzwaag Opsterland
BC Teningehus Tijnje (Fokke van Damwei) Opsterland

Gemeente Heerenveen

Elkien heeft in de gemeente Heerenveen 588 woningen. Met de gemeente Heerenveen en de huurdersvereniging De Bewonersraad zijn prestatieafspraken gemaakt over 2018.

Betaalbaarheid

Elkien hanteert een huurbeleid dat uitgaat van marktconforme huren op basis van taxaties van haar woningen. Aanpassing naar de streefhuren vindt plaats bij mutatie. De jaarlijkse huurverhoging voor de doelgroep van beleid was inflatievolgend (1%) overeenkomstig de afspraken met Nieuw Elan. Voor huishoudens met een inkomen  > € 40.349 is een huurverhoging van 4,3% gerekend.

 

Het bezit van Elkien in Heerenveen was in 2018 in de volgende huurprijsklassen verdeeld:

Passend toewijzen

Elkien wijst passend toe, conform de Woningwet. 98% van de toewijzingen in de gemeente Heerenveen is gedaan aan huishoudens met een inkomen < € 36.165 (wettelijke norm: 80%). Tevens is aan 100% van de huishoudens met recht op huurtoeslag  een woning toegewezen met een huur passend bij het inkomen (norm: 95%).

Woninglasten

Elkien werkt aan een energieneutrale portefeuille. De beoogde ingrepen leiden tot een forse verbetering van de energieprestatie en het comfort van de woning. Bij woningverbetering blijven de woonlasten voor zittende huurders gelijk of worden lager dan voor de verbetering. Huren van woningen die energieneutraal zijn, blijven beneden de aftoppingsgrens. Wel wordt de huurders een duurzaamheidsvergoeding gevraagd. Onderstaande mutaties in het bezit hebben in de gemeente Heerenveen plaatsgevonden.

Aantallen nieuwbouw en woningverbetering Heerenveen

Aantallen nieuwbouw en woningverbetering Heerenveen
Heerenveen    
  Nieuwbouw 2018 Renovatie 2018
Aantal 14
Energielabel A++
netto huur 552
Energieprestatievergoeding 74

Voorkomen huurachterstanden

In Heerenveen werken we intensief samen met het sociaal team. Nadat wij eerder delen van het incassoproces hadden uitbesteed, hebben wij vanaf 1 januari 2018 alle klantcontacten en werkzaamheden in dit traject weer in eigen hand genomen. Huurders hebben één vast contactpersoon waar zij terecht kunnen voor vragen en oplossingen met betrekking tot financiële problematiek. We zijn daardoor beter in staat om vroege interventie te plegen bij schuldenproblematiek en kunnen in een vroegtijdig stadium huurders in contact brengen met relevante hulpverlening.

De huurachterstand van zittende huurders in Heerenveen bedraagt per 31 december 2018 afgerond €30.000 (inclusief vertrokken huurder € 35.291). De huurachterstand van zittende huurders ten opzichte van 2017 (€ 24.958) licht gestegen. De achterstand inclusief vertrokken huurders is gedaald ten opzichte van 2017 (€ 46.291).

Beschikbaarheid

In 2018 zijn er 3 woningen verkocht uit de verkoopvijver. Elkien werkt gefaseerd aan de herstructurering van de Sinnebuorren in Akkrum. In 2018 zijn daartoe 21 woningen gesloopt en 14 nieuwbouwwoningen (NoM) toegevoegd.

Woningkwaliteit

Elkien werkt aan een kwalitatief goede en duurzame portefeuille. De ingrepen per woning zijn afhankelijk van de huidige staat en aard van de woning. Naast investeringen in het verduurzamen van woningen worden uitgaven gedaan in planmatig onderhoud, asbestverwijdering en onderhoud aan keukens, douches en toiletten. Dit wordt per complex en per woning bepaald. In Akkrum zijn 26 woningen nieuw gebouwd.

Omgevingskwaliteit

Leefbaarheidsprojecten worden uitgevoerd binnen de kaders van De Buurt Versterkt en de Woningwet 2015.

Uitgaven Leefbaarheid Heerenveen

Uitgaven Leefbaarheid Heerenveen
Gemeente Directe uitgaven Toegerekende organisatiekosten Totaal
(bedragen x € 1.000)      
Heerenveen 28 26 54

Welzijn, zorg en bijzondere doelgroepen

Elkien werkt intensief samen met de sociale wijk- en dorpenteams op het snijvlak van wonen, zorg en welzijn. In het kader van het nieuwe gemeentelijke beleidsplan zijn voor 2018 aanvullende afspraken gemaakt over de wijze waarop wordt samengewerkt in de sociale teams, met inachtneming van de specifieke rollen en taken van de verschillende partijen. Elkien is erg positief over de samenwerking en het nieuwe beleid “de Opstapper” van de gemeente Heerenveen. In 2018 zijn in de gemeente Heerenveen 3 woningen toegewezen aan statushouders.

Kengetallen Heerenveen

Kengetallen Heerenveen
Verhuur en toewijzing gemeente Heerenveen 2018
Aantal mutaties 89
Mutatiegraad 15.1%
Gemiddelde zoekduur actief woningzoekenden (dagen) 298
Gemiddelde reactiegraad 27
Gemiddelde acceptatiegraad 3,1
Woningen naar statushouders 3
Totaal Toewijzingen DAEB < € 710,68 85
Totaal toewijzingen < € 36.798 84
Totaal toewijzingen > € 36.798 1
Totaal aantal ontruimingen 0
Ontruimingen vanwege huurachterstand 0
Ontruimingen vanwege hennepkwekerij/overlast 0

Mutaties in bezit

Mutaties in bezit
Heerenveen              
  12/31/2017 Aankoop Sloop Verkoop Bouw Overig 12/31/2018
Goedkoop 196 ‑4 ‑1 14 ‑74 131
Betaalbaar 379 ‑17 ‑2 ‑7 353
Duur tot en met hoogste grens 18 5 23
Duur boven hoogste grens 5 76 81
Totaal 598 ‑21 ‑3 14 588

Bewonerscommissies

Bewonerscommissies
Bewonerscommissie Wijk/buurt/complex Gemeente
Molkfabrik Tsjerkebuorren Aldeboarn Heerenveen
D’alde skoalle Leechein Akkrum Heerenveen

Gemeente De Fryske Marren

Elkien heeft in de gemeente De Fryske Marren 58 woningen. Als gevolg van een gemeentelijke herindeling is het dorp Terherne toegevoegd aan de gemeente De Fryske Marren.

Gezien het kleine aantal woningen is een beperkte set prestatieafspraken gemaakt. Waar gewenst en mogelijk sluit Elkien zich aan bij activiteiten die door de andere partijen worden geïnitieerd. Elkien heeft bestuurlijke overleggen met betrekking tot de prestatieafspraken bijgewoond en vanuit haar bescheiden rol een bijdrage geleverd. In dit jaarverslag wordt volstaan met het vermelden van de kengetallen.

Kengetallen  
De Fryske Marren
Huurachterstand zittende huurders 31-12-2018 € 1 146
Huurachterstand inclusief vertrokken huurders 31-12-2018 € 7 726
Uitzettingen als gevolg van huurachterstanden 0
Toewijzingsnorm: percentage toewijzingen met een inkomen lager dan € 36.798 100%
Passendheidstoets (huishoudens welke een woning toegewezen hebben gekregen met een huur passend bij hun inkomen) 100%
Jaarlijkse huurverhoging doelgroep van beleid 1%
Jaarlijkse huurverhoging huishoudens met inkomen > € 40.349 4,30%
Uitgaven leefbaarheid € 0
Huisvesting statushouders geen
Aantal mutaties 8
Mutatiegraad 13,6
Gemiddelde zoekduur actief woningzoekenden (maanden) 16,5
Gemiddelde reactiegraad 4,7
Gemiddelde acceptatiegraad 50%
Totaal Toewijzingen DAEB < € 710,68 8
Totaal toewijzingen < € 36.798 8
Totaal toewijzingen > € 36.798 0
Verkoop 2
Nieuwbouw 0
Sloop 0
Woningverbetering 0
Bewonerscommissies geen
   

Mutaties in het bezit

Mutaties in het bezit
De Friese Meren           gemeentelijke herindeling  
  12/31/2017 Aankoop Sloop Verkoop Bouw Overig 12/31/2018
Goedkoop 17 ‑1 16
Betaalbaar 40 ‑2 1 39
Duur tot en met hoogste grens 1 1
Duur boven hoogste grens 2 2
Totaal 60 ‑2 58
               
Heerenveen              

Gemeenten Smallingerland en Tytsjerksteradiel

Elkien heeft in de gemeente Smallingerland ultimo 2018 nog zes woningen en in de gemeente Tytsjerksteradiel nul woningen. In 2018 zijn 63 woningen in de gemeente Smallingerland en 15 woningen in de gemeente Tytsjerksteradiel complexmatig verkocht. Gezien het geringe aantal woningen en de aanstaande verkoop zijn met beide gemeenten geen prestatieafspraken gemaakt en zijn geen specifieke activiteiten ondernomen ten aanzien van investeringen in het woningbezit, leefbaarheid of anderszins.

  Smallingerland Tytsjerksteradiel
Huurachterstand zittende huurders 31-12-2018 4 250 1 195
Huurachterstand inclusief vertrokken huurders 31-12-2018 7 026 1 195
Uitzettingen als gevolg van huurachterstanden 0 0
Toewijzingsnorm: percentage toewijzingen met een inkomen lager dan € 36.165 63% 67%
Passendheidstoets (huishoudens welke een woning toegewezen hebben gekregen met een huur passend bij hun inkomen) 100% (betreft bezit boven huurtoeslaggrens) 100% (betreft geliberaliseerd bezit)
Jaarlijkse huurverhoging doelgroep van beleid 1% 1%
Jaarlijkse huurverhoging huishoudens met inkomen > € 40.349 4,30% 4,30%
Uitgaven leefbaarheid € 0 € 0
Huisvesting statushouders 0 0
Aantal mutaties 8 3
Mutatiegraad 50% 14,30%
Gemiddelde zoekduur actief woningzoekenden (maanden) 5,5 1
Gemiddelde reactiegraad 2 2
Gemiddelde acceptatiegraad 183% 100
Totaal Toewijzingen DAEB < € 710,68 3 3
Totaal toewijzingen < € 36.798 5 2
Totaal toewijzingen > € 36.798 3 1
Verkoop 63 15
Nieuwbouw 0 0
Sloop 0 0
Woningverbetering 0 0
Uitgaven planmatig onderhoud 2017 Valt binnen VVE Valt binnen VVE
Bewonerscommissies (de Eems en de Lanen te Drachten) 2 0
     

Smallingerland              
  12/31/2017 Aankoop Sloop Verkoop Bouw Overig 12/31/2018
Goedkoop
Betaalbaar 30 ‑30
Duur tot en met hoogste grens 17 ‑12 ‑2 3
Duur boven hoogste grens 22 ‑21 2 3
Totaal 69 ‑63 6

Tytsjerksteradiel              
  12/31/2017 Aankoop Sloop Verkoop Bouw Overig 12/31/2018
Goedkoop
Betaalbaar
Duur tot en met hoogste grens 13 ‑13
Duur boven hoogste grens 2 ‑2
Totaal 15 ‑15