Bestuursverslag

Kengetallen

Aantal verhuureenheden in eigendom

Aantal verhuureenheden in eigendom
Aantal verhuureenheden in eigendom 2018 2017
Woningen in exploitatie 18 904 19 230
Eenheden in verzorgingshuizen 530 545
Eenheden Overige woongelegenheden 41 41
Parkeervoorzieningen 844 827
Commerciële ruimten 55 55
Maatschappelijke ruimten 41 41
Totaal 20.415  20 739

Aantal koopeenheden

Aantal koopeenheden
Aantal koopeenheden    
Koopwoningen in aanbouw 0 0
Koopwoningen in voorraad 0 0
Totaal 0 0

Verhuur van woningen

Verhuur van woningen
Verhuur van woningen    
Huurachterstanden in % jaarhuur 0,73% 1,12%
Huurderving in % jaarhuur 1,79% 2,13%
Mutatiegraad 10,20% 10,36%

Financiële continuïteit

(x € 1.000)

Financiële continuïteit
Financiële continuïteit (x € 1.000)    
Eigen vermogen 1 249 810 1 056 035
Voorzieningen 25 583 23 821
Balanstotaal 1 932 960 1 731 774

Winst- en verliesrekening

(x € 1.000)

Winst- en verliesrekening
Winst- en Verliesrekening (x € 1.000)    
Huuropbrengsten 116 399 115 722
Jaarresultaat na belastingen 193 775 24 571

Financiële ratio’s

Financiële ratio’s
Financiële ratio’s    
Interest coverage Ratio (ICR) 2,6 2,7
Loan to Value op basis van beleidswaarde 45% 49%
Loan to Value op basis van marktwaarde 33% 38%
Loan to Value op basis van WOZ-waarde 26% 29%
Solvabiliteit op basis van beleidswaarde 51% 41%
Solvabiliteit op basis van marktwaarde 63% 59%
Solvabiliteit op basis van WOZ-waarde 70% 75%
Dekkingsratio 26% 29%
Efficiency ratio 44% 43%

1)      De efficiency ratio geeft de verhouding tussen de exploitatiekosten en –opbrengsten weer.  Het betreft de bedrijfslasten exclusief heffingen, rente, vennootschapsbelasting en servicekosten uitgedrukt in een percentage van de huuropbrengsten.