Voorwoord

Bij Elkien wordt met hart en ziel wordt gewerkt aan het ‘thuisgevoel’ van de huurders. En niet alleen van de huurders, ook medewerkers krijgen steeds meer het gevoel thuis  te zijn bij Elkien. In 2018 zijn wederom flinke stappen gezet op een aantal belangrijke thema’s zoals klantbeleving, de vastgoedportefeuille en de wendbaarheid van de organisatie.

Er zijn mooie prestaties geleverd waar onze huurders profijt van hebben, zoals het meer en meer digitaal aanbieden van onze diensten. Maar hoewel we op de goede weg zijn en de klantbeleving is verbeterd, moeten we ook eerlijk en zelfkritisch zijn en toegeven dat het nog beter kan en moet. Het systeem loopt nog niet helemaal gesmeerd, waardoor we soms slecht bereikbaar zijn en huurders niet de dienstverlening krijgen die we willen bieden. Uiteraard blijven we streven naar en werken aan optimale klantbeleving. Het belangrijkste uitgangspunt daarbij is denken vanuit de klant.

Klantbeleving gaat ook over de beschikbaarheid van betaalbare en comfortabele huizen. Samen met de huurdersorganisaties Nieuw Elan en De Bewonersraad hebben we gewerkt aan woninglastenbeleid en dat in 2018 vastgesteld. Het doel is het totaal van huurlasten en energielasten betaalbaar te houden.

We hebben onze visie op de woningportefeuille moeten herijken, onder andere omdat de ambitieuze duurzaamheidsdoelen niet helemaal strookten met voorwaarden als betaalbaarheid en wensen van de huurders. We kwamen tot de conclusie dat een stapsgewijs uitgevoerde duurzaamheidsambitie een groter effect heeft voor een groter deel van onze portefeuille. In 2019 stellen we dan ook een nieuwe portefeuillestrategie vast. Met onze ketenpartners is de samenwerking succesvol verlopen. De doorontwikkeling van ketensamenwerking is een belangrijke en mooie opgave voor ons waar we ook in 2018 veel aandacht aan hebben besteed.

We sluiten 2018 positief af.  We zijn een robuuste organisatie en kijken terug op een jaar waarin we onze rol als realistische buur(t)corporatie voor beter wonen in Fryslân met succes hebben vervuld. 

Harro Eppinga
Directeur-bestuurder Elkien